Korszerű vezetői ismeretek

Úgy vélem, a magyar közoktatás egyik legnagyobb kihívása az ezredforduló után is az oktatási esélyegyenlőség biztosítására, az oktatási esélykülönbségek mérséklésére való törekvés lesz. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében napjainkra differenciált programok alakultak ki, ugyanis az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése nem
jelentheti a minden gyermekkel, minden tanulóval azonos bánásmódot, hanem a fejlettségének, helyzetének megfelelő törődést, bánásmódot kell, hogy jelentse. A jövőben is ezt fogja elősegíteni: az egyéni továbbhaladás lehetősége, a felzárkózást elősegítő egyéni foglalkozások, a pedagógiai szakszolgálati ellátás, a kis csoportokban történő oktatás fejlesztő pedagógus segítségével, a sajátos nevelési igényû tanulók integrált és szegregált nevelés-oktatás keretében történő oktatása, a képességkibontakoztató felkészítés, az integrációs felkészítés stb. Ezt a célt fogja szolgálni ezután is az emelt szintû oktatás, a fakultációk, a tehetséggondozás különböző formái.