Nem születtem varázslónak…

A Szent István Egyetem Gyakorlóóvoda és Gyakorló Általános Iskola és a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar mentálhigiénés szakirányú továbbképzése együttműködésében, az Amenca – Velünk Európába Szervezet gondozásában jelent meg a Bíró Gyula igazgató, szaktanácsadó és F. Rácz Tünde pszichológus, főiskolai tanársegéd szerkesztésében az óvodai, iskolai mentálhigiéné gyakorlatát segítő tanulmánykötet. A kötet Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár erkölcsi támogatásával, előszavával látott napvilágot.
Fehér Veronika ny. főiskolai docens, mentálhigiénés szakember a következőket írta a kötet megjelenése kapcsán:

“A fent említett tanulmánykötet bevezetőjéből világosan kitűnik, hogy a szerkesztők – Bíró Gyula, F. Rácz Tünde- célja a mentálhigiénés szemlélet és tudás minél szélesebb körben való alkalmazásának elősegítése a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. Talán ezért is elméleti és gyakorlati szakemberek bevonásával született meg kötetük.
A tartalmi tagolás azért is jó, mert az elméleti ismereteken túl gyakorlati megoldásokat és problémákat vet fel, elgondolkodtatja az olvasót. A tartalomjegyzék jól mutatja, hogy a tanulmánykötet a bevezetőn túl három egységre tagolódik.
Az első tartalmi egység megfelelő elméleti bevezetőjét adja a tanulmánykötet további részéhez. Farkas Péter tanulmánya a segítő tevékenység, segítő kapcsolat optikáján keresztül jut el a hatékony segítő személyiségének a bemutatásához, a pedagógiai mentálhigiéné néhány aspektusához.
Értékes és hasznos F. Rácz Tünde tanulmánya abból a szempontból is, hogy a művészetterápia iskolai alkalmazásában rejlő lehetőségek bemutatása mellett metodikai útmutatást is ad.
A második tartalmi egység jól illusztrálja, hogy a mentálhigiénés szakemberek tevékenysége konkrét munkaprogramokban valósul meg.
Dallos Erika programja a gyermekek és szülők közötti interakciókra összpontosít, sajátos keretet biztosítva ehhez. Selleiné Nagy Tímea az óvoda-család kapcsolatának vizsgálati tapasztalatait elemzi mentálhigiénés aspektusból.
Az iskola mentálhigiénés aktivitása, problémamegoldó képessége, a preventív módszerek alkalmazása többek közt függ az iskola innovációs készségétől, az iskolát körülvevő társadalmi környezet elvárásaitól és kulturális mintáitól. Bíró Gyula tanulmánya a fentieket is figyelembe véve mutat be egy olyan integrációs programot, mely követésre is méltó.
A harmadik tartalmi egység esettanulmányai –Reitmann-né Pintér Éva, Vidáné Nagy Ildikó-  jó példái annak, hogy a pedagógus munkájában hogyan érvényesülhet a mentálhigiénés ismeret és tudás, a pedagógus segítő magatartása a gyermeki személyiség fejlesztésében. Mindezekben hangsúlyossá válik a mentálhigiénés végzettségű pedagógus szakmaisága, elhivatottsága. Jó, hogy érzékelhető az is, hogy ez a folyamat kudarcoktól sem mentes.
A tanulmányokhoz felhasznált irodalom friss szakirodalmi tájékozottság meglétét bizonyítja.
Örömmel írom ezeket a sorokat két okból is. Egyrészt azért, mert elkészült egy tanulmánykötet, mely feltétel nélkül dicséretes dolog.
Másrészt azért, mert több évtizedes oktató- nevelő munkám jelentős része volt és marad az a néhány év, melyet a mentálhigiénés képzés ügyének szenteltem az óvo- és tanítóképzésben.
Összegezve: Bíró Gyula és F. Rácz Tünde által szerkesztett tanulmánykötet figyelemreméltó. A témával foglalkozó szakemberek és a
szélesebb pedagógiai közösség számára egyaránt jól felhasználható. A benne foglaltak alkalmasak az olvasott szakirodalom és a napi mentálhigiénés gyakorlat tapasztalatainak kiegészítésére, továbbgondolására.”

-SzZs-

/Bíró Gyula – F. Rácz Tünde (szerk.)(2012): Nem születtem varázslónak… Tanulmányok az óvodai, iskolai mentálhigiéné köréből. Amenca – Velünk Európába Szervezet ISBN 978-963-08-4537-3/